Regulamin i polityka prywatności

Polityka prywatności

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINUAUTOEFL.PL

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Celem Polityki Prywatności jest określenie zasad przetwarzania, ochrony i udostępniania danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych przez Administratora oraz nadzoru nad procesem przetwarzania tych danych
 2. Operatorem Serwisu AutoEFL.pl i administratorem danych osobowych (zwanego dalej „Administratorem”) jest Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 48 bud. C-D, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS: 0000026609, kapitał zakładowy w wysokości 674.112.374,73 zł  (wpłacony w całości), NIP: 897-001-26-57, REGON: 930986308, BDO: 000524632, będącą dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje za pomocą formularzy Serwisu,
  b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka"),
  c) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego: John Pitcher Sp. z o.o., funkcjonującego pod adresem ul. Lenartowicza 34, 02-614 Warszawa,
  d) Poprzez skrypty platformy marketing automation SALESmanago, będącą własnością Benhauer Sp. z o.o., Grzegórzecka 21, 33-332 Kraków.
 4. Na użytek niniejszej polityki, RODO oznacza: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II CELE I OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 1.  Zawarcie i wykonywanie umowy świadczenia przez Administratora usług związanych z prowadzeniem konta w ramach Serwisu AutoEFL.pl. Podstawa prawna przetwarzania – w relacji do celu przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –  przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. W zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda art. 6 lit. a) RODO Okresy przechowywania danych osobowych lub kryteria ich ustalania – w relacji do celu przetwarzania: od momentu zebrania danych osobowych związanych z zawartą umową do czasu jej wykonania lub rozwiązania.
 2. Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z ww. umowy. Podstawa prawna przetwarzania – w relacji do celu przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Okresy przechowywania danych osobowych lub kryteria ich ustalania – w relacji do celu przetwarzania: przetwarzanie następuje przez okres, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń na zasadach ogólnych oraz czas potrzebny na rozpatrzenie tych roszczeń.
 3. Archiwizowanie dla zabezpieczenia i przechowania dokumentów księgowych przez okresy wskazane przez Ustawę o rachunkowości. Podstawa prawna przetwarzania – w relacji do celu przetwarzania to Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości. Okresy przechowywania danych osobowych lub kryteria ich ustalania – w relacji do celu przetwarzania: co do zasady przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
 4. Marketingu produktów i usług polegających na:
  4.1.  analizowaniu i profilowaniu danych w celach marketingowych związanych  z prezentowaniem reklam dotyczący produktów i usług w tym reklam podmiotów trzecich - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie dobrowolnej  zgody do momentu skutecznego jej wycofania;
  4.2. marketingu bezpośrednim, personalizacji i dostosowania treści przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na postawie uzasadnionego interesu Administratora do momentu utrzymania konta w Serwisie i skutecznego sprzeciwu;
  4.3. świadczeniu usługi wysyłki newslettera na podstawie niezbędności przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; a w  przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, jest zgoda – do momentu skutecznego jej wycofania ;
 5. W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

III INFORMACJE O TYM W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE

 1. Rejestracja w Serwisie:
  1.1. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie AutoEFL, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe (oznaczonych gwiazdką ) jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.
  1.2. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, które można w każdym czasie usunąć. Podanie tych danych jest dobrowolne i nie skutkuje brakiem możliwości rejestracji konta.
 2. Działania marketingowe, które możemy realizować w ramach serwisu AutoEFL:
  2.1.Wyświetlanie Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa).
  2.2.Wyświetlanie Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna). Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
  2.3. Kierowanie e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera).
  2.4. Prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
  2.5. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych, w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowania na przyszłość.
 3. Marketing bezpośredni: Dane osobowe użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS-a lub drogą telefoniczną. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w tym zakresie zgodę, którą Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie.  

IV INFORMACJE O FORMULARZACH

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika wyrażoną za pośrednictwem formularza.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania kontaktu handlowego.
 5. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.  

V INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Informacja o plikach cookies zawarta jest w odrębnym dokumencie dostępnym pod następującym linkiem

VI LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniu użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  a) Czas nadejścia zapytania,
  b) Czas wysłania odpowiedzi,
  c) Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  d) Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  e) Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  f) Informacje o przeglądarce użytkownika,
  g) Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

VII UDOSTĘPNIENIE DANYCH

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych:
  1.1. w związku z realizacją usług dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak operatorzy płatności, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej;
  1.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  W celu realizacji zapytań ofertowych niezbędne dane do przygotowania oferty mogą być przekazywane następującym partnerom Serwisu:
  a) EFL Finance S.A., ul. Legnicka 48 budynek C-D, 54-202 Wrocław
  b) Carefleet S.A., ul. Legnicka 48 budynek C-D, 54-202 Wrocław
  c) Credit Agricole Bank Polska S.A., ul. Legnicka 48, 54-202 Wrocław
  d) Credit Agricole TU S.A. / CALI Europe S.A. ul. Legnicka 48, 54-202 Wrocław
  W przypadku uzyskania zgody użytkownika w celu realizacji kampanii reklamowych, dane mogą być przekazywane następującym partnerom serwisu
  a) EFL Finance S.A., ul. Legnicka 48 budynek C-D, 54-202 Wrocław
  b) Carefleet S.A., ul. Legnicka 48 budynek C-D, 54-202 Wrocław
  c) Credit Agricole Bank Polska S.A., ul. Legnicka 48, 54-202 Wrocław
  d) Credit Agricole TU S.A. / CALI Europe S.A. ul. Legnicka 48, 54-202 Wrocław.
  1.3. Operator Serwisu może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.  

VIII PRAWA UŻYTKOWNIKA I INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych Serwis AutoEFL.pl jest wyposażony w narzędzia, umożliwiające użytkownikowi skorzystania z przysługujących mu praw i wykonanie następujących operacji:
  a) dostęp do przekazanych danych osobowych,
  b) sprostowanie przekazanych danych osobowych,
  c) usunięcie przekazanych danych osobowych,
  d) ograniczenie przetwarzania przekazanych danych osobowych.
 2. W zakresie podlegania pod przepisy RODO informujemy o przysługujących prawach do żądania od Administratora danych osobowych:
  a) dostępu do przekazanych danych osobowych,
  b) sprostowania przekazanych danych osobowych,
  c) usunięcia przekazanych danych osobowych,
  d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  e) przeniesienia danych osobowych
  f) wycofania zgody jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  g) sprzeciwu, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora
 3. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie lub innego organu nadzorczego w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 4. W zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem  pod adresem e-mail: daneosobowe@efl.com.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłanej na adres: Europejski Fundusz Leasingowy S.A ul. Legnicka 48 budynek C-D, 54-202 Wrocław z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”, zaś z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@efl.com.pl  

VIII OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych określone zostały w rozdziale II niniejszej Polityki.
 2. W pozostałym zakresie dane osobowe użytkownika przetwarzane będą do momentu cofnięcia zgód przez użytkownika.
 3. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 4. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.  

IX OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 1. Administrator danych stosuje  środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator danych prowadzi działania w taki sposób, aby zapewnić żeby przetwarzane dane osobowe były: 1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”); 2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”); 3) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”); 4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”); 5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”); 6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
 3. Do przetwarzania danych są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora danych. Osoby te są zobowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczania.
 4. Administrator danych zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.
 5. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 6. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.  

X  KONTAKT

W celu realizacji praw związanych z przetwarzaniem przez Administratora  danych osobowych, można skontaktować się z Administratorem :
a)    pisemnie na adres korespondencyjny: Europejski Fundusz Leasingowy S.A. ul. Legnicka 48 budynek C-D, 54-202 Wrocław
b)    pod adresem e-mail: daneosobowe@efl.com.pl
c)    telefonicznie po numerem telefonu: 801 404 444
d)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
•    pisemnie na adres korespondencyjny: Europejski Fundusz Leasingowy S.A. ul. Legnicka 48 budynek C-D, 54-202 Wrocław
•    pod adresem e-mail: iod@efl.com.pl

Infolinia
801 404 444
pn-pt: 8:00-16:00
Partnerzy AutoEFL Pokaż wszystkich