Regulamin i polityka prywatności

Regulamin

I. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Właściciel Serwisu – spółka Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 48 bud. C-D, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS: 0000026609, kapitał zakładowy wwysokości 674.112.374,73 zł (wpłacony w całości), NIP: 897-001-26-57, REGON:930986308, BDO: 000524632, będącą dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny pod adresem domeny www.autoefl.pl prowadzony przez Właściciela Serwisu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Użytkownik – użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy prawa przyznają zdolność prawną i która posiada aktywne Konto w Serwisie lub korzysta z zasobów zamieszczonych w Serwisie, na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem.

Partner – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, posiadający aktywne Konto w Serwisie, na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem i który zawarł z Właścicielem Serwisu umowę partnerską. Partner posiada status Użytkownika Serwisu.

Administrator – osoba reprezentująca Właściciela Serwisu, mająca uprawnienia do administrowania Serwisem.

Ogłoszeniodawca – Użytkownik zamieszczający w Serwisie Ogłoszenie sprzedaży Przedmiotu.

Ogłoszenie – ogłoszenie stanowiące ofertę sprzedaży Przedmiotu sporządzone przez Ogłoszeniodawcę i zamieszczone w Serwisie na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

Konto – zapis informatyczny stanowiący zapis danych o Użytkowniku oraz aktywności Użytkownika w Serwisie, umożliwiający mu korzystanie z funkcjonalności Serwisu.

Przedmiot – przedmiot Ogłoszenia stanowiący ruchomość w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie: motocykli, samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, terenowych i specjalnych, a także sprzętu IT, sprzętu medycznego, sprzętu rolniczego oraz maszyn i urządzeń.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników i Partnerów w celu zamieszczenia Ogłoszenia sprzedaży Przedmiotu, uzyskania informacji o Ogłoszeniach zamieszczonych w Serwisie oraz ofercie produktów finansowych oferowanych przez Właściciela Serwisu.

III. FUNKCJONOWANIE SERWISU

 1. Serwis dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.autoefl.pl
 2. Serwis ma charakter ogłoszeniowy i informacyjny, zawiera oferty sprzedaży Przedmiotów oferowanych przez Ogłoszeniodawców oraz informacje o ofercie produktów finansowych Właściciela Serwisu.
 3. Warunkiem korzystania z dostępu i funkcjonalności Serwisu jest posiadanie i korzystanie z urządzenia z dostępem do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę stron internetowych. Użytkownik może dokonać rejestracji Konta na zasadach określonych Regulaminem.
 4. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika w Serwisie muszą być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
 5. Każdy z Użytkowników może zamieszczać Ogłoszenia w Serwisie na zasadach określonych Regulaminem oraz przeglądać Ogłoszenia innych Użytkowników.
 6. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych w Serwisie, w tym treści Ogłoszenia.
 7. Naruszenie przez Użytkownika warunków Regulaminu stanowi podstawę do usunięcia Konta Użytkownika lub Ogłoszenia przez Właściciela Serwisu.
 8. Treść Ogłoszenia wraz z przypisanymi do niego zdjęciami stanowią własność Ogłoszeniodawcy i są chronione prawem autorskim. Zabrania się osobom trzecim kopiowania ogłoszeń oraz zdjęć, ilustracji i znaków graficznych zawartych w Ogłoszeniach.
 9. Zawarte w Serwisie informacje handlowe, a w szczególności ceny Przedmiotów, ceny rat leasingowych przedmiotów prezentowanych w Serwisie, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisu art.66§ 1 Kodeksu Cywilnego.
 10. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do prezentowania w Serwisie reklam, w tym reklam wewnętrznych.

IV. SERWIS OFERT SPECJALNYCH

Użytkownik Serwisu może podać swój adres e-mail celem wysyłania na ten adres przez Administratora ofert specjalnych produktów finansowych oraz Przedmiotów oferowanych w Serwisie. Podając w tym celu adres e-mail Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy zdnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany przez Użytkownika adres e-mail oraz na inne konta poczty elektronicznej, na które w związku z ustawieniami konta przekierowywana jest korespondencja z konta mailowego podanego przez Użytkownika.

V. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Rejestracji Konta, jako Użytkownik, może dokonać każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy prawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca lub nieprowadząca działalności gospodarczej.
 2. Utworzenie Konta wymaga jego rejestracji.
 3. Rejestracja Konta i korzystanie z Serwisu jest bezpłatna.
 4. Rejestracji można dokonać podczas zamieszczania Ogłoszenia w Serwisie lub przez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie.
 5. Rejestracja Konta stanowi zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu umowy w zakresie świadczenia przez Właściciela Serwisu usług w ramach Serwisu na zasadach określonych Regulaminem.
 6. Rejestracja w Serwisie wymaga podania następujących danych o Użytkowniku: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy, NIP (w przypadku firmy), nazwę lub firmę. Użytkownik zobowiązany jest wybrać własne hasło, które powinien zapamiętać oraz traktować jako informację poufną, nieudostępnianą osobom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które poniesie wskutek udostępnienia hasła osobom trzecim.
 7. Użytkownik może dokonać rejestracji tylko jednego Konta. Równoczesna rejestracja więcej aniżeli jednego Konta przez tego samego Użytkownika nie jest dozwolona.
 8. Konto nie może być przeniesione ani też udostępnione osobom trzecim.
 9. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta, które jest nieaktywne przez okres minimum 12 miesięcy, co oznacza, że w okresie tym Właściciel Serwisunie zarejestrował użytkowania Konta.
 10. Użytkownik może stać się Partnerem Właściciela Serwisu, pod warunkiem posiadania statusu przedsiębiorcy przez Partnera oraz zawarcia z Właścicielem Serwisu umowy o współpracy.
 11. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na obsługę zapytania ofertowego przez Właściciela Serwisu, a także na kontakt Właściciela Serwisu, celem przedstawienia oferty produktów finansowych Właściciela Serwisu umożliwiających finansowanie nabycia Przedmiotu.

VI. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

 1. Zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Do każdego z zamieszczonych Ogłoszeń można bezpłatnie dołączyć do 6 zdjęć obrazujących Przedmiot.
 3. Do zamieszczenia Ogłoszenia służy formularz dostępny w Serwisie. Pola formularza należy wypełniać według wskazań i zasad określonych w formularzu, szczególną uwagę zwracając na pola oznaczone gwiazdką (*), które muszą zostać obowiązkowo wypełnione, jest to m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy, NIP (w przypadku firmy), nazwa lub firma.
 4. Z zastrzeżeniem postanowieniem Regulaminu, warunkiem publikacji Ogłoszenia w Serwisie będzie jego akceptacja przez Administratora Serwisu. Akceptacja Ogłoszenia nastąpi na zasadach określonych w rozdziale VI Regulaminu.
 5. Ogłoszenie zamieszczane przez Użytkownika za pomocą formularza będzie każdorazowo akceptowane przez Administratora Serwisu w ciągu 24 godzin od zamieszczenia w dni powszednie lub 48 godzin w dni świąteczne i weekendy.
 6. Ogłoszenia zamieszczane przez Partnera za pomocą formularza lub za pomocą dedykowanego Partnerowi interfejsu, będą publikowane w Serwisie automatycznie, bez konieczności akceptacji Administratora.
 7. Użytkownik zleca Właścicielowi Serwisu publikacje Ogłoszeń zamieszczonych na innych stronach internetowych, a należących do Użytkownika.
 8. Zamieszczone Ogłoszenia mogą być wyróżniane w Serwisie przez Administratora i Partnera za pomocą dedykowanych temu narzędzi.

VII. PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ

 1. Właściciel Serwisu będzie publikował Ogłoszenia, które spełnią warunki opisane w niniejszym Rozdziale. Akceptacja publikacji Ogłoszenia przez Właściciela Serwisunie stanowi jednak gwarancji spełnienia przez Ogłoszenie poniższych warunków, ani też nie może być podstawą do uznania treści Ogłoszenia jako zatwierdzoną przez Właściciela Serwisu co do spełnienia poniższych warunków.
 2. Ogłoszenie musi zostać zamieszczone we właściwym dziale Serwisu stosownym dodanego rodzaju i kategorii Przedmiotu. W przypadku nie spełnienia przez Ogłoszeniodawcę tego warunku Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do samodzielnego umieszczenia Ogłoszenia w kategorii zgodnej z Przedmiotem Ogłoszenia.
 3. Zamieszczając ogłoszenie należy obowiązkowo wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką (*).
 4. Cena podana w Ogłoszeniu musi być ceną realną, pozwalającą na wybór oferty według rynkowych kryteriów cenowych.
 5. Zdjęcia dołączone do Ogłoszenia mogą obrazować wyłącznie Przedmiot Ogłoszenia, bez jakichkolwiek danych osobowych, a także adresów innych stron internetowych. W przypadku zamieszczenia zdjęć nie spełniających tych kryteriów, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do pominięcia publikacji tych zdjęć lub ich usunięcia.
 6. Ogłoszeniodawca może zamieścić tylko jedno Ogłoszenie danego Przedmiotu. W przypadku zamieszczenia więcej niż jednego Ogłoszenia, Właściciel Serwisu uprawniony jest pominąć lub usunąć publikację pozostałych Ogłoszeń.
 7. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym oraz zawierać rzeczywisty opis Przedmiotu.
 8. Treść Ogłoszenia nie może zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności dotyczących Przedmiotów, których wprowadzenie do obrotu jest prawnie zabronione lub ograniczone stosownymi przepisami obowiązującego prawa; naruszających prawa autorskie, a także godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób, uwłaczających godności lub obyczajowości i obrażających uczucia religijne.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych i publikowanych Ogłoszeń, w tym za nierzetelne określenie przez Użytkownika cenylub kategorii Przedmiotu lub innych danych dotyczących Przedmiotu, Użytkownika i warunków umowy sprzedaży Przedmiotu, za wprowadzenie do obrotu Przedmiotu prawnie zabronionego lub podlegającemu ograniczeniu stosownymi przepisami obowiązującego prawa, a także za umieszczenie więcej aniżeli jednego Ogłoszenia Przedmiotu lub podanie informacji wprowadzających w błąd, bądź noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji oraz treści niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, naruszających prawa autorskie, godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób, uwłaczających godności lub obyczajowości iobrażających uczucia religijne.
 2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Ogłoszeniodawcę praw autorskich osób trzecich w związku z zamieszczeniem i publikacją Ogłoszenia, w tym zdjęć dodanych przez Użytkownika.
 3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie Użytkowników, za oświadczenia składane przez Użytkowników lub umowy przez nich zawarte oraz za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych przez Użytkowników w związku z Ogłoszeniem lub korzystaniem z usług Serwisu.
 4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Ogłoszeniu ani za realizację praw z tytułu rękojmi i gwarancji PrzedmiotuOgłoszenia.
 5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak zainteresowania Ogłoszeniem Użytkownika.
 6. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych, przerwy w ich funkcjonowaniu i braku dostępu do Serwisu, a także za następstwa działania siły wyższej.

IX. REKLAMACJE

 1. Za reklamację uważa się wystąpienie skierowane do Właściciela Serwisu przez Użytkownika, w którym Użytkownik zgłasza zastrzeżenia dotyczące usługi świadczonej przez Właściciela Serwisu.
 2. Reklamacja może być złożona na adres Właściciela Serwisu: a)w formie elektronicznej na adres: kontakt@autoefl.pl lub poprzez stronę internetową Właściciela Serwisu: www.autoefl.pl b)przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe na adres siedziby Właściciela Serwisu: ul.Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocławc) ustnie - telefonicznie pod numerem telefonu: 801 404 444 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Użytkownika w siedzibie Właściciela Serwisu,d)w formie pisemnej osobiście, w szczególności w siedzibie Właściciela Serwisu, pod adresem: ul. Legnicka 48 budynek C-D, 54-202 Wrocław.
 3. Właściciel Serwisu rozpatruje reklamację i udziela Użytkownikowi odpowiedzi w formie pisemnej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. Odpowiedź Właściciela Serwisu może być dostarczona Użytkownikowi pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Użytkownika.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt. 3, Właściciel Serwisu przekaże Użytkownikowi informacje, w których:
 • wyjaśni przyczynę opóźnienia;
 • wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
 • określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

X. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

 1. Właściciel Serwisu zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników i Partnerów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Właściciel Serwisu przewiduje możliwość ujawnienia danych osobowych Użytkowników innym Użytkownikom wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie przez Właściciela Serwisu usług w ramach Serwisu zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Każda ze stron uprawniona jest do rozwiązania powyższej umowy w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. W przypadku stwierdzenia przez jedną ze stron niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu przez drugą stronę, strona ta ma prawo wezwać drugą stronę do wykonania lub należytego wykonania umowa oświadczenie usług w ramach Serwisu wyznaczając jej do tego odpowiedni termin wykonania. Po bezskutecznym upływie tego terminu strona stwierdzająca naruszenie może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 4. W celu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy Użytkownik powinien wysłać stosowne oświadczenie na następujący adres internetowy Właściciela Serwisu:kontakt@autoefl.pl Właściciel Serwisu oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy wyśle na adres mailowy podany przez Użytkownika w formularzu.

XII. ZMIANY REGULAMINU

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia przez Właściciela Serwisu na stronie internetowej Serwisu.
 2. O zmianie Regulaminu Właściciel Serwisu poinformuje Użytkowników ogłaszając Regulamin na stronie internetowej Serwisu, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika w formularzu adres email.
 3. Ogłoszenia i zapytania ofertowe dokonane przed zmianą Regulaminu będą obsługiwane na dotychczasowych zasadach.
 4. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmiany Regulaminu może on rozwiązać umowę o świadczenie przez Właściciela Serwisu usług w ramach Serwisu w trybie natychmiastowym składając stosowne oświadczenie na warunkach określonych w rozdziale XII ust. 4 Regulaminu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest ogólnodostępny w postaci podstrony w Serwisie. Na prośbę Użytkownika Właściciel Serwisu wyśle Użytkownikowi treść Regulaminu pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres email.
 2. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne, w przypadku Użytkowników o statusie przedsiębiorcy będzie to sąd właściwy dla siedziby Właściciela Serwisu.
 4. W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. W takim przypadku strony za porozumieniem zastąpią nieważne postanowienie innym postanowieniem, które w dopuszczalny sposób będzie najbliższe ekonomicznemu celowi zastępowanego postanowienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
Partnerzy AutoEFL Pokaż wszystkich