WNT Obowiązek Podatkowy - Kiedy Powstaje, Czym Jest, Kto Płaci VAT?

WNT obowiązek podatkowy - co musisz o nim wiedzieć?


Transakcja zakupu towarów od przedsiębiorców działających na terenie krajów Unii Europejskiej może rodzić obowiązek naliczenia VAT, jeżeli spełnia ona warunki wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. To strona kupująca jest zobowiązana do wykazania należnego VAT-u i rozliczenia go, przy czym w określonych sytuacjach ma także prawo odliczenia go. Sprawdź czym jest WNT oraz kiedy i jak go rozliczyć.

ALT= figurki mężczyzn stojące na banknotach

Czym jest WNT?

Ustawa o podatku od towarów i usług, art.9 ust.1, określa wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jako nabycie prawa do rozporządzania towarem, który dostarczany jest na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej z innego kraju, który także leży na terytorium Wspólnoty. W dosłownym ujęciu przepisy te określają, że:


"Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru [...] rozumie się prawo do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz."


Dodatkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, podatnik - przedsiębiorca powinien być zarejestrowany w VAT-UE przed zaistnieniem faktu transakcji.


Każde nabycie pojazdu od kontrahenta z zagranicy uznać należy za transakcję spełniającą warunki do uznania jej za transakcję WNT i to niezależnie od ceny zakupu oraz od tego, czy kupujący i sprzedawca są osobami fizycznymi, czy też przedsiębiorcami. Obowiązek podatkowy powstaje w państwie, w którym samochód będzie użytkowany, z zgodnie z ustawą podstawę opodatkowania będzie stanowiła kwota zapłacona za samochód powiększona o podatki, cła, prowizje, koszty transportu i ubezpieczenia pobrane przez dostawcę od kupującego.


Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia dokumentu (faktury) przez podatnika podatku od wartości dodanej, ale nie później niż 15 dnia miesiąca kolejnego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towarów.


Nieco inaczej jest w przypadku zakupu pojazdu - w takiej sytuacji obowiązek podatkowy nie powstaje z chwilą wystawienia faktury dokonanej przez podatnika podatku od wartości dodanej, lecz w momencie skutecznego dostarczenia pojazdu do zamawiającego, ale też  nie później jak w dniu wystawienia faktury przez podatnika.


Może się jednak zdarzyć, że faktura zostanie wystawiona lub doręczona z opóźnieniem. Co w takim przypadku można zrobić aby zrealizować obowiązek podatkowy WNT? Oto trzy możliwości postępowania w związku z opóźnieniem:

  • dokument wystawiony w miesiącu dokonania dostawy - obowiązek podatkowy powstaje w chwili wystawienia faktury, a jeżeli podatnik już rozliczył WNT, będzie musiał dokonać korekty podatku naliczonego w VAT, bowiem, według przepisów, obowiązek podatkowy w takiej sytuacji powstał w istocie miesiąc wcześniej;
  • faktura została wystawiona między 1. a 14. dniem miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa - obowiązek powstaje w miesiącu następnym po miesiącu dostawy i teoretycznie nie ma konieczności korygowania deklaracji. W praktyce jednak może zostać zobligowany do wykonania korekty przez fakt występowania zmian w kursach walut obowiązujących w chwili rozliczania wartości dokonanej transakcji;
  • fakturę wystawiono później niż w 15. dniu miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy - obowiązek podatkowy powstanie w 15 dniu miesiąca następnego po miesiącu realizacji dostawy, nie ma potrzeby dokonywania korekty deklaracji.

Kupując towary od przedsiębiorców unijnych podatnik musi zdawać sobie sprawę z tego, że to nie na sprzedawcy ciąży obowiązek rozliczenia się z niej, a na nim właśnie. Jest to sytuacja odwrotna do standardowej i może być przyczyną pewnych nieporozumień, jeśli kontrahent nie ma świadomości ciążących na nim zobowiązań.

Odliczenie VAT

Kwota podatku naliczonego jest, w myśl art. 86, ust. 2, pkt 4 Ustawy o podatku VAT, kwotą podatku należnego. Podatnik wykazuje VAT naliczony w tym samym czasie co należny w przypadku transakcji zrealizowanych w roku bieżącym, pod warunkiem jednak, że faktura dostarczona została przed upływem trzech miesięcy liczonych od końca miesiąca powstania obowiązku podatkowego. Jeśli faktury nie otrzymał, będzie musiał dokonać korekty odliczonego podatku. W przypadku, jeśli otrzyma fakturę po upływie wspomnianych trzech miesięcy, będzie miał możliwość proporcjonalnego doliczenia podatku określonego w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy.

Może także wystąpić sytuacja, w której podatnik nie dotrzymał wspomnianego terminu trzech miesięcy na wykazanie WNT VAT. Aby go rozliczyć, będzie zobowiązany cofnąć się do deklaracji właściwej dla okresu powstania obowiązku podatkowego WNT, a naliczony VAT doliczyć dopiero w bieżącej deklaracji VAT. Zasada ta pojawiła się w roku 2017 i jest wynikiem występowania wielu nieprawidłowości przy wypełnianiu deklaracji związanych z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów.

Jak postępować z fakturą wystawioną przed dniem dostawy?

W przypadku WDT obowiązek podatkowy powstaje, jak już wiemy, z chwilą wystawienia faktury (art. 20 ust. 5 ustawy o VAT). W tym zakresie może więc powstać problem faktury wystawionej przed dniem realizacji dostawy. Jak postępować w związku z tym? Przepisy mówią, że jeśli dostawca wystawi fakturę zaliczkową przed faktem dokonania dostawy, to obowiązek podatkowy powstaje w momencie jej wystawienia.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT lub WDT) - jego poprawne rozliczenie opiera się więc przede wszystkim na poprawnym rozpoznaniu momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy. Aby było to możliwe, przedsiębiorca powinien monitorować trzy najważniejsze aspekty transakcji - datę dostawy, datę wystawienia faktury oraz datę jej dostarczenia. Na nich zrzucona została także odpowiedzialność za ewentualne korekty rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Infolinia
(71) 377 74 44
pn-pt: 8:00-16:00
Czat z doradcą
Porozmawiaj
online
Zapytanie ofertowe

Wybierz pojazd i rodzaj finansowania

Partnerzy AutoEFL

Pokaż wszystkich